top of page

ZARA BLACKS

FASHION

Photographer Alex Ancheta @aanchetany

Model Zara Blacks @Newiconny  @geneticsmgmt @zarablacks

MA Genetics Model Management @geneticsmgmt

Agency New Icon NY @newiconny, Nomad @nomadmgmt, Noties Models @notiesmodels

Makeup Artist Olga Tsoy @tsoy_makeup

Hair Stylist Alyona Nazarova @nas.hairstylist

bottom of page